Česká a Slovenská
společnost pro fotoniku

hlavní nabídka
novinky
Akce v roce 2013

Seminá? OPTONIKA

?lenský p?ísp?vek ve spole?nosti je 300 K? ro?n?. Ka?dý ?len dostává nejmén? dvakrát ro?n? bulletin spole?nosti elektronickou po?tou. Na konferencích a symposiích po?ádaných spole?ností mají obvykle ?lenové významné slevy nebo p?ísp?vky na ú?astnický poplatek.