Česká a Slovenská
společnost pro fotoniku

hlavní nabídka
novinky
Akce v roce 2013

Seminá? OPTONIKA

Orgány ?SSF

Vrcholným orgánem ?SSF je valná hromada. V období mezi valnými hromadami ?ídí ?innost výkonný výbor, jeho? ?innost kontroluje volená dozor?í rada spole?nosti.

Výkonný výbor

P?edseda

Ing. Miroslav Jedli?ka,CSc (jedlickam at volny dot cz)

Místop?edseda

RNDr. Dagmar Senderáková,CSc (senderakova at fmph dot uniba dot sk)

Generální sekretá?

Doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (pata at fel dot cvut dot cz)

?lenové výboru

 • RNDr. Petr Balling (pballing at cmi dot cz)
 • Ing. Karel Fliegel (fliegek at fel dot cvut dot cz)
 • Prof. Ing. Milo? Klíma,CSc (klima at feld dot cvut dot cz)
 • Doc. Ing. Emil Ko?»ál, CSc. (emil dot kostal at centrum dot cz)
 • Mgr. Maciej Kucharski, CSc. (maciej dot kucharski at mikrokom dot cz)
 • Doc. RNDr. Miroslav Miler, DrSc (drscmiler at ure dot cas dot cz)
 • Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc (tomanek at feec dot vutbr dot cz)
 • Prof. Ing. Franti?ek Uherek, CSc (uherek at elf dot stuba dot sk)
 • Doc. Ing. Rudolf Volner, CSc (volner at cbmi dot cvut dot cz)

Dozor?í rada

 • RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc (meter at smu dot savba dot sk)
 • Doc. Ing. Zden?k Burian, CSc. (burian at fel dot cvut dot cz)
 • Doc. Ing. Ivan Hüttel, CSc. (hivan dot huttel at vscht dot cz)