Česká a Slovenská
společnost pro fotoniku

hlavní nabídka
novinky
Petr Balling, RNDr.
?eský metrologický institut
V botanice 4, Praha 5
http://www.cmi.cz
He-Ne, Nd:YAG a polovodi?ové DFB lasery frekven?n? stabilizované na hyperjemnou strukturu molekuly jódu, výzkum a vývoj primárních etalon? jednotky délky 532nm, 543nm, 612nm, 633nm, 1064nm, 1542nm, (nejistota 2x10-11rel.). M??ení a stabilizace vlnové délky/frekvence laser?, sub-dopplerovská spektroskopie, hyperjemná struktura spektrálních ?ar. P?esná rozm?rová m??ení, kalibrace laserových interferometr?. Vývoj více-vlnného (statického) interferometru pro dlouhé koncové m?rky a p?esné m??ení teplotní rozta?nosti. Korekce na index lomu vzduchu. Absolutní m??ení optických kmito?t? pomocí h?ebene frekvencí femtosekundového laseru (s rel. nejistotou ~1E-13).
M??ení periody optických m?í?ek pou?ívaných pro kalibraci nanometrologických p?ístroj? - SPM (AFM) nebo elektronových mikroskop?. Vlnom?ry a spektrální analyzátory. Generace a m??ení malých posunutí, piezoelektrické aktuátory, lavinové a PIN fotodiody, termoelektrické (Peltierovy) chladi?e.
Radiometrie a fotometrie, sv?telné pasti, m??ení (a stabilizace) výkonu laser?, etalony zá?ivého a sv?telného toku a jejich kalibrace, linearita a homogenita fotodiod.
dal?í informace
Metrologie, Metrická konvence, MRA.
Kontaktní osoba sdru?ení EUROMET pro obor délka a delegát poradního výboru Metrické konvence pro délku (CCL).
Miroslav Jedli?ka, Ing., CSc
?eská a Slovenská spole?nost pro fotoniku
Jemenská 581, 160 00 Praha 6
http://photon-czsk.org/
Lasery, fotonické m?ni?e, radiometrie, fotometrie
Ján Bartl, RNDr. Ing. CSc.
Ústav merania SAV, Institute of Measurement Science
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
http://www.um.savba.sk
Realizácia optoelektronických zariadení pre strojársky priemysel (ZVL, TOS, ZTS, VÚZ, Mesing Brno) biomedicínske aplikácie (Chirana Stará Turá, FN Sv. Anny Brno, FN Bratislava), hydrometeorologický výskum (SHMÚ), elektrotechnický priemysel (Tesla Ro?nov pod. Radh.), astronomický výskum (AÚ SAV, ÚAA Hurbanovo), pre metrológiu d??ky, rovinného uhla a drsnosti povrchu (SMÚ Bratislava). Odborné zameranie: Metódy laserinterferometrie, Moiré metódy, Metódy difrakcie, Lasery HeNe/I2, Infra?ervená rádiometria, Nede?truktívne metódy prieskumu umeleckých diel.
Maciej Kucharski, Mgr., CSc.
Samostatný konzultant
Sob?hrdy 11, 256 01 Bene?ov
Poradenská ?innost v oborech: - bezpe?nost práce s laserovým zá?ením - optická vlákna a kabely, m??ení p?enosových parametr? - m??icí technika pro vláknovou optiku - kalibrace radiometr?, m??idel útlumu optických vláken, optických reflektometr?, analyzátor? optického spektra, kucharski@volny.cz
Ji?í ?tyroký, Prof. Ing. DrSc.
Ústav radiotechniky a elektroniky AV ?R
Chaberská 57, 182 51 Praha 8
http://www.ure.cas.cz
integrovaná fotonika; vedené vlny; modelování a charakterizace fotonických vlnovodných struktur, dal?í informace
Miroslav Miler, Doc. RNDr. DrSc.
Ústav fotoniky a elektroniky AV
Chaberská 57, 182 51 Praha - Kobylisy
http://www.ure.cas.cz
- vlnová optika v?eobecn? a z ní p?edev?ím - holografie v?etn? souvisejících obor?, jako je nap?. holografická interferometrie, holografické m?í?ky apod. - difraktivní optika zejména difraktivní ?o?ky, soustavy, hybridní soustavy atd. - vlnovodná optika a z ní p?edev?ím planární typ v?etn? integrované optiky, ale i vláknová optika a sd?lování po vláknech - optické svazky a jejich ?í?ení spolu s optickými rezonátory, mírou kvality svazku apod.
dal?í informace